Stadgar
Stadgar

 

§ 1. Ändamål
Klubbens ändamål är att främja utövandet av tennissporten och andra bollsporter samt att sträva efter att utveckla medlemmarna i såväl fysiskt som psykiskt och socialt avseende. Klubben kan såsom ett led i uppnåendet av dessa ändamål förvärva och förvalta fast egendom i form av idrottsanläggning.

§ 2. Tillhörighet
Föreningen är medlem i Svenska Tennisförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom Svenska Tennisförbundet Syd. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

§ 3. Medlemskap
Medlemskap i klubben erhålles genom inbetalande av för aktuellt räkenskapsår fastställd medlemsavgift. Medlemskap kan vägras endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta klubbens intressen. Beslut varigenom ansökan avslås skall fattas av styrelsen.

§ 4. Utträde
Medlem som önskar utträda ur klubben skall göra skriftlig anmälan därom till Styrelsen. Medlem anses ha utträtt ur klubben så snart anmälan om utträde inkommit. Medlem som inte har betalt medlemsavgiften under 2 år får anses ha begärt sitt utträde ur klubben.

§ 5. Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till klubben, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutande av medlem av annat skäl än bristande betalning av medlemsavgift får icke upptagas till avgörande förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet. Beslut om verkställd uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem genom rekommenderad skrivelse.

§ 6. Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek fastställes på ordinarie årsmöte. Utfärdat medlemskort är personligt.

§ 7. Styrelse
Klubbens angelägenheter skall handhavas av en styrelse bestående av ordföranden samt ett minimum av fem till ett maximum av sju övriga ledamöter. Utöver det har Malmö Stad rätt att utse en ledamot. Ledamöter utses på ordinarie årsmöte. Ordföranden väljes för ett år i sänder, medan övriga ledamöter väljes för en period av två år, varvid halva antalet ledamöter väljes varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

§ 8. Firmateckning
Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt.

§ 9. Kallelse och beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 10. Förvaltning
Styrelsen skall förvalta klubbens fasta egendom och övriga tillgångar. Skall styrelsen fatta beslut om inköp eller försäljning av fast egendom, andelar i dotterbolag, eller om upptagande av lån och pantförskrivning av klubbens egendom, fordras att samtliga närvarande styrelseledamöter röstar för förslaget.

§ 11. Räkenskapsår
Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 juli – 30 juni.

§ 12. Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper utses på årsmötet för tiden intill utgången av nästa årsmöte minst en godkänd eller auktoriserad revisor.

§ 13. Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas en gång årligen före den 15 oktober. Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar eller när minst 100 röstberättigade medlemmar, med angivande av ärende som man önskar få behandlat, hos styrelsen framställer krav på extra årsmöte. Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen under iakttagande av att kallelse till årsmöte skall ske genom utskick via e-post till alla medlemmar och information på anslagstavla och på hemsida senast 14 dagar före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

§ 14. Röstberättigad
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt.

§ 15. Beslutsförhet
Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 16. Beslut och omröstning
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet – utom beträffande frågor som anges i § 18. Om vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 17. Ärende vid årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande förkomma till behandling:
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande vid mötet.
3. Val av sekreterare vid mötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.
6. Fastställande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt av klubbens resultat- och balansräkningar och revisorns berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om fastställande av balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
10. Fastställande av medlemsavgiftens storlek.
11. Val av styrelsens ordförande för en tid av ett år.
12. Val av övriga styrelseledamöter.
13. Val av revisor.
14. Val av minst två och högst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
15. Övriga frågor som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem senast 8 dagar före mötet.
16. Årsmötet avslutas.

§18. Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

§ 19. Ändring av stadgar
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning får endast tagas upp till avgörande vid ordinarie årsmöte. För godkännande av sådant förslag erfordras stöd från minst två tredjedelar av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 20. Beslut om upplösning av klubben
Medlem har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben. Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om användning av klubbens tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas Svenska Tennisförbundet genom bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelse.

§ 21. Tvist
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller TF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte den 10 oktober 2013. Stadgeändring har skett av §7 och §13 vid årsmötet den 14 oktober 2019 och av §2 och lagt till §18 vid årsmötet den 13 oktober 2020.

FAIR PLAY TENNISKLUBB
MALMÖ